Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

FOTOSWORKSHOPOK.HU

TARTALOMJEGYZÉK:

 1. Impresszum
 2. Fogalmak
 3. Vonatkozó jogszabályok
 4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása
 5. A szerződés nyelve, a szerződés formája
 6. Digitális áru/termék vásárlás
  • A vásárlás folyamata
  • A digitális tartalmakhoz való hozzáférés részletei
  • A digitális tartalmakhoz kapcsolódó jogi nyilatkozat
  • A digitális tartalmak ára
  • Díjak és fizetési feltételek
  • Jogtalan felhasználás
  • Elállási jog
 7. Szolgáltatás vásárlás
  • A vásárlás folyamata
  • A Fotosworkshopok.hu jogai és kötelezettségei
  • A Vevő jogai és kötelezettségei
  • A képzésekhez, workshopokhoz, előadásokhoz kapcsolódó jogi nyilatkozat
  • A szolgáltatások ára
  • Díjak és fizetési feltételek
  • Jogtalan részvétel
  • Elállási jog
 8. Ajándékutalvány vásárlás
 9. Termékszavatosság, Jótállás
 10. Eljárás hibás ár esetén
 11. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
  • Személyes panasztétel
  • Fogyasztóvédelmi eljárás
  • Bírósági eljárás
  • Békéltető testületi eljárás
  • Online vitarendezési platform
 12. Szerzői jogok
 13. Ügyfelek tájékoztatása
 14. A szerződés időtartama és megszűnése, szerződéses jogok átruházása
 15. Záró rendelkezések

 

 

1. Impresszum

1.1. A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

1.1.1. Videós és egyéb online tartalmak (továbbiakban áru) esetén:

 • Cég név: Fotósworkshopok Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Üteg utca 26. 1. em. 8.
 • Levelezési cím: 1095 Budapest, Boráros tér 6. II/2.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-344662
 • Adószám: 26784665-2-41
 • Képviselő: Bodogán Sándor
 • Telefonszám: +36202800449
 • E-mail: info@fotosworkshopok.hu
 • Honlap: https://fotosworkshopok.hu

1.1.2. Képzések, személyes workshopok (továbbiakban szolgáltatás) esetén:

 • Cég név: Bodogán Fotó Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Üteg utca 26. 1. em. 8.
 • Levelezési cím: 1095 Budapest, Boráros tér 6. II/2.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cégjegyzékszám: 01 09 342411
 • Adószám: 26744085-1-41
 • Képviselő: Bodogán Sándor
 • Telefonszám: +36202800449
 • E-mail: info@bodogansandor.hu
 • Honlap: https://www.bodogansandor.hu

A továbbiakban egységesen: Fotosworkshopok.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

 

2. Fogalmak

2.1. Szolgáltatás: személyesen, vagy online nyújtott tanácsadás, képzés, oktatás, workshop, tanfolyam

2.2. Digitális elemeket tartalmazó áru/Termék: ingó dolog, amely videós, hang vagy szöveges digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

2.3. Felek: Eladó/Szolgáltató és Vevő/Felhasználó/Fogyasztó együttesen.

2.4. Eladó/Szolgáltató: a Honlapon keresztül Szolgáltatás vagy Áru értékesítésére ajánlatot tevő, szerződést kötő jogi személy. (Fotosworkshopok.hu)

2.5. Vevő/Fogyasztó/Felhasználó: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

2.6. Résztvevő: A Fotosworkshopok.hu bármely szolgáltatását megvásárló, azt igénybe vevő személy.

2.7. Gyártó: az Áru előállítója.

2.8. Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

2.9. Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi vagy szolgáltatói szerződés.

2.10. Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

2.11. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2.12. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy Szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

2.13. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

2.14. Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint,

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

2.15. Vételár/Ár: az Áruért, valamint szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 

3. Vonatkozó jogszabályok

3.1. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

b) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

c) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

d) 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

e) 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

f) 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

g) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

h) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

i) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

j) A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

 

4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

4.1. A Fotósworkshopok Kft. szöveges, hang formátumú vagy videós digitális árut biztosít a www.fotosworkshopok.hu weboldalon vagy a Fotosworkshopok.hu által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: „Weboldal vagy honlap”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Áru, digitális tartalom”).

4.2. A Bodogán Fotó Kft. személyes és online oktatásokat, workshopokat, képzéseket kínál a www.fotosworkshopok.hu weboldalon vagy a Fotosworkshopok.hu által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül megrendelhető módon. (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

4.3. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Fotosworkshopok.hu és Ön, mint természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban: „Felhasználó, Fogyasztó vagy Vevő”) között a Szolgáltatás vagy Áru megvásárlása és igénybevétele tárgyában létrejött Szerződésre nézve irányadók.

4.4. A Szerződést, természetes személy felhasználó esetén, kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek.

4.5. Jogi személy Felhasználó esetén, kizárólag saját joga szerint, megfelelően bejegyzett gazdasági társaság köthet Szerződést. Jogi személy Felhasználó esetén, a jogi személy nevében Szerződést kizárólag cégképviseleti joggal rendelkező természetes személy köthet.

4.6. A cégképviseleti jog fennállását a Fotosworkshopok.hu-nak nem áll módjában ellenőrizni, ezért a Felhasználó nevében regisztráló személy kizárólagos felelősségébe tartozik, bármely a cégképviseleti jog hiánya miatt felmerült kár megtérítése.

4.7 A jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzat https://fotosworkshopok.hu/adatkezelesi-tajekoztato a Fotosworkshopok.hu-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek.

4.8. A Fotosworkshopok.hu és a Vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Szolgáltatót és a Vevőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének módját és feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

4.9. A Szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azon Egyedi Feltételek is, melyeket a Fotosworkshopok.hu, vagy megjelölt bármely alvállalkozója vagy teljesítési segédje, a Weboldalon, vagy az alávállalkozója vagy teljesítési segédje weboldalán időről-időre közzétesz (a továbbiakban: „Egyedi Feltételek”).

4.10. Az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat és az Egyedi Feltételek ellentmondása esetén az Egyedi Feltételek az irányadók. Az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat, illetve az Egyedi Feltételek együtt alkotják a Felhasználó és a Fotosworkshopok.hu között irányadó szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).

4.11. Minden Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni a szerződés rendelkezéseit. 

4.12. A Fotosworkshopok.hu jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződés, vagy bármely korábban megkötött Szerződés feltételeit.

4.13. A Fotosworkshopok.hu a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő Szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek haladéktalanul tegyen eleget, vagy felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását.

4.14. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

4.15. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

5. A szerződés nyelve, a szerződés formája

5.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

5.2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Szolgáltató nem iktatja. 

 

6. Digitális áru/termék vásárlás

6.1. A vásárlás folyamata

6.1.3. A vevő az egyes termékek ismertető oldalára kattintva találja a termék ismertetőjét, árát, valamint esetlegesen a vásárlás Egyedi Feltételeit. A vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

6.1.4. A Termék kiválasztása után a Vevő a termék ismertető oldalán található „Megveszem” gombra kattintva helyezheti a digitális terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

6.1.5. A termék megvásárlása és későbbi hozzáférése minden esetben regisztrációhoz kötött. A „Megveszem” gomb lenyomását követően megjelenik a regisztrációs és bejelentkezési aloldal. Amennyiben a Megrendelő már rendelkezik regisztrációval, úgy e-mail címe és jelszava megadásával bejelentkezhet.

6.1.6.Amennyiben a Megrendelő még nem rendelkezik regisztrációval, úgy itt a „Regiszráció” gombra kattintva léphet tovább.

6.1.7 A Regisztráció folyamán magánszemélyeknek név, e-mail cím, jelszó, valamint számlázási cím megadása szükséges. Cégként regisztrálóknak emellett a cégnév és az adószám megadása is szükséges.

6.1.8 A Regisztrációt követően a Megrendelő a fizetési aloldalon ellenőrizheti adatait és küldheti el megrendelését.

6.1.9. Amennyiben a Vevő rendelkezik kedvezményre jogosító kupon kóddal, úgy azt szükséges megadnia még a rendelés elküldése előtt a megfelelő mező kitöltésével.

6.1.10. A Vevő az adatok ellenőrzését követően véglegesítheti rendelését.

6.1.11. A Felhasználó közvetlenül a digitális termék megrendelése a Szerződés elfogadása és a vételár megfizetése után jogot szerez a Weboldalon adott időben megtalálható megvásárolt tartalomhoz való hozzáférésre.

6.1.12. A rendeléskor, regisztrációkor megadott adatok helyességéért és valódiságáért az adatok kitöltője felel. Amennyiben a Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Vevő az Eladó felé.

6.2. A digitális tartalmakhoz való hozzáférés részletei

6.2.1. A Fotosworkshopok.hu garantálja, hogy a Vevő az általa megvásárolt tartalmakhoz legalább 2 éves időintervallumban, a hét minden napján, 0-24 óráig hozzáfér.

6.2.2. A technikai beállítások, frissítések, valamint az oldal karbantartásának, fejlesztésének okán az oldal elérhetősége határozott ideig korlátozódhat, ez szerződésszegésnek nem minősül.

6.2.3. A Fotosworkshopok.hu fenntartja azt a jogot, hogy a vállalkozás megszűnése, vagy egyéb más vis major helyzet okán a vállalkozás a megvásárolt tartalmak elérhetőségét korlátozhatja, megszűntetheti, akár a garantált elérési időn belül is.

6.2.4. Ebben az esetben minden olyan Vevőt, akinek élő hozzáférési jogosultsága van, az elérés megszűnése előtt legalább 30 nappal a megszűnésről vagy korlátozásról értesíteni köteles.

6.2.5. Egy adott digitális tartalom tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

6.2.6. Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fotosworkshopok.hu jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a digitális tartalmakban.

6.2.7. A tartalmak módosítását megelőzően a Fotosworkshopok.hu előzetesen tájékoztatja a Felhasználót a módosítás jellemzőiről, így arról, hogy a módosítás mely digitális tartalmat érinti, valamint a módosítás idejéről is.

6.2.8. A Fotosworkshopok.hu jogosult a digitális tartalmakból különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat meghatározni, vagy bármely későbbi időpontban bevezetni.

6.2.9. A különböző csomagok tekintetében, a Felhasználó saját választása szerint, az aktuálisan elérhető tartalomnak megfelelően vásárolhat. Az aktuálisan elérhető csomagok leírását, tartalmát, azok elérhetőségének időintervallumát, valamint az esetleges meghatározott csomagok terjedelmét, az Egyedi Feltételek tartalmazzák.

6.2.10. Ahhoz, hogy megtekinthesse a megvásárolt tartalmat, a Vevőnek a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

6.2.11. A rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Vevő mindig, minden esetben hozzá tud férni a megvásárolt tartalomhoz, ha olyan a Fotosworkshopok.hu-nak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé.

6.2.12. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie egyes tartalmak megtekintéséhez. A Fotosworkshopok.hu a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. A Fotosworkshopok.hu nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért, illetve az ilyen szoftverek által okozott bármely kárért.

6.2.13. A Fotosworkshopok.hu a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja lehívni a digitális Árut, vagy ugyan le tudja hívni, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel, vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a Fotosworkshopok.hu érdekkörén kívül esnek.

6.3. A digitális tartalmakhoz kapcsolódó jogi nyilatkozat

6.3.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorok tartalmát képező tananyagok, előadások tartalma kizárólag az adott műsorszámban megjelenő személy szubjektív véleményét tükrözi.

6.3.2. A Fotosworkshopok.hu törekszik arra, hogy előadóinak körébe bizonyítottan hiteles és szakképzett személyeket válasszon, ugyanakkor a közzétett műsorokban elhangzó tények, vélemények megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, tudományos megalapozottságáért felelősséget nem vállal.

6.3.3. A Fotosworkshopok.hu által kiállított bármely oklevél, igazolás, vagy hasonló dokumentum, nem minősül szakmai tudást, képzettséget igazoló hivatalos okiratnak.

6.3.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorban szereplő tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért a műsorban megjelenő tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – a Fotosworkshopok.hu a felelősségét – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel sem a Közreműködő, sem harmadik személy irányába nem tartozik.

6.3.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.

6.3.6. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

6.3.7. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni, lemásolni, sokszorosítani a jogtulajdonos írásos hozzájárulása nélkül Tilos.

6.3.8. A tulajdonos írásos hozzájárulása, és kifejezett, egyértelmű beleegyezése mellett is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet a Fotosworkshopok.hu tartalmait megjeleníteni. A jogtulajdonos: Bodogán Sándor

6.3.9. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni.

6.3.10. Felhasználó kezeskedik továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik.

6.3.11. A Vevő jogosult bármely időpontban a regisztrált felhasználói fiókját törölni, a Szerződés felmondására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett. A Fotosworkshopok.hu a törlésre vonatkozó kérelemnek 8 munkanapon belül eleget tesz.

6.4. A digitális tartalmak ára

6.4.1.A honlapon feltüntetett árak forintban értendők.

6.4.2. Digitális áru esetén az árak Áfával terheltek, 27%-os áfát tartalmaznak.

6.4.3. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

6.4.4. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett egy Szolgáltatásra vagy Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el a Szolgáltató.

6.5. Díjak és fizetési feltételek

6.5.1. A digitális tartalmak díjait a Vevő a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint a Szerződés, különösen az Egyedi Feltételek feltételeinek megfelelően tudja megfizetni.

6.5.2. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a digitális tartalmak megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

6.5.3. A díjat a Szerződés megkötésével egy időben szükséges megfizetni, egy összegben.

6.5.4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Fotósworkshopok Kft-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.5.5. A Felhasználó a bankkártyás fizetéshez alkalmazott felületre történő átirányítást követően, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, köteles megadni bankkártya számát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a kártyatulajdonos nevét.

6.5.6. A fizetés során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik.

6.5.7. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

6.5.8. A bankkártyaadatokhoz sem a Fotósworkshopok Kft, sem a Barion nem fér hozzá.

6.5.9. A digitális tartalmak díjának megfizetésére banki átutalással is van lehetőség.

6.5.10. Előre utalás esetén a szolgáltatás díját a Vevő az alábbi bankszámlára térítheti meg:

Név: Fotósworkshopok Kft.
HUF:50453032-10018754
IBAN:HU18-50453032-10018754-0000-0000

 6.5.11. Az Eladó a Szolgáltatás díjáról, vagy a foglalóról díjbekérőt állít ki, mely tartalmazza a fizetendő összeget, a fizetés módját és a fizetési határidőt.

6.5.12. Az Eladó a Szolgáltatás díjának megfizetése vagy a foglaló megfizetése és a díj beérkezése után számlát állít ki a Vevő részére.

6.5.13. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása, valamint megfizetése után jogot szerez a Weboldalon megvásárolt online előadáson megtekintésére.

6.5.14.  Az Eladó a szolgáltatás díjának megfizetése és a díj beérkezése után számlát állít ki a Vevő részére.

6.6. Jogtalan felhasználás

6.6.1. A természetes személy a digitális tartalmakat kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe.

6.6.2. Jogi személy a digitális tartalmakat kizárólag a Felhasználó által kijelölt természetes személyek személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe.

6.6.3. A jogi személy, mint Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik az általa felhasználásra kijelölt természetes személy(ek) felhasználása tekintetében.

6.6.4. A jogi személy által felhasználásra kijelölt természetes személyek felhasználással kapcsolatos minden tevékenysége, a Felhasználó tevékenységének minősül.

6.6.5. A Felhasználó, illetve a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személyek nem tehetik különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhetnek, segíthetnek vagy kérhetnek fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

a) a Digitális tartalmak kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;

b) a Digitális tartalmak törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;

c) a Digitális tartalmak megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;

d) a Digitális tartalmak tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;

e) a Digitális tartalmak részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy

f) a Digitális tartalmaknak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

6.6.6. A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Fotosworkshopok.hu-nak, annak kapcsolt vállalkozásainak, munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és szerződéses partnereinek minden olyan kárát, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette bármely harmadik fél jogait.

6.6.7. A Digitális tartalmakon belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve.

6.6.8. A Digitális tartalmakat kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Digitális tartalmakat igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Digitális áruk tartalma az adott kiskorúnak megfelelő legyen.

6.6.9. A Fotosworkshopok.hu jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a digitális tartalmat azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, bármelyik alábbi esetben:

a) indokoltan feltételezhető, hogy a jogi személy Felhasználó nevében nem cégjegyzésre jogosult személy járt el a Szerződés megkötése során;

b) indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó tiltott felhasználást hajtott végre, azt megkísérelte, illetve ilyen tevékenységben közreműködött; vagy

c) a Felhasználó jogaival visszaél; vagy

d) a Digitális tartalmakat engedély nélkül veszik igénybe, vagy

e) indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik;

f) indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a Digitális tartalmakat más, jogosulatlan személy számára elérhetővé tette; vagy

g) a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

6.7. Elállási jog

6.7.1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően kéri a Fotosworkshopok.hu-t, hogy a választott digitális tartalom elérhetővé tevésére irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

6.7.2. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően nem gyakorolhatja a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében.

 

7. Szolgáltatás vásárlás

7.1. A vásárlás folyamata

7.1.1. A Szolgáltatás a Fotosworkshopok.hu által szervezett, a Fotosworkshopok.hu által megbízott előadók által személyesen vagy online megtartott előadásokat és előadássorozatkat, workshopokat, tanfolyamokat, képzéseket, illetve az Egyedi Feltételekben időről-időre specifikált további kapcsolódó, vagy kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazza.

7.1.2. A honlapon a megvásárolható Szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes Szolgáltatásoknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

7.1.3. A Vevő a honlapon, a workshopok menüponton belül választhatja ki a kívánt Szolgáltatást. Az egyes Szolgáltatásokra kattintva találja a Szolgáltatás ismertetőjét, időpontját, árát. A Vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

7.1.4. A Szolgáltatás kiválasztása után a Vevő a "Jelentkezem” gombra kattintva érheti el a megrendelő űrlapot.

7.1.5. A Szolgáltatások megvásárlása regisztrációhoz nem kötött.

7.1.6. Amennyiben a Vevő korábban már regisztrált, úgy a vásárlás véglegesítése előtt ellenőrizze a kitöltött adatait.

7.1.7. Amennyiben a Vevő még nem regisztrált, úgy egy regisztrációs felületen ezt megteheti.

7.1.8. A Vevő az adatok ellenőrzését követően véglegesítheti rendelését a megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével.

7.1.9. Az Eladó a Szolgáltatás díjáról, vagy a foglalóról díjbekérőt állít ki, mely tartalmazza a fizetendő összeget, a fizetés módját és a fizetési határidőt.

7.1.10. Amennyiben a Vevő rendelkezik kedvezményre jogosító kupon kóddal, úgy azt még a jelentkezés elküldése előtt, az erre kialakított megfelelő helyre kell beírnia.

7.1.11. Az Eladó a Szolgáltatás díjának megfizetése vagy a foglaló megfizetése és a díj beérkezése után számlát állít ki a Vevő részére.

7.1.12. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása, valamint legalább a foglaló megfizetése után jogot szerez a Weboldalon lefoglalt képzésen, workshopon vagy előadáson való részvételre.

7.1.13. A rendeléskor, regisztrációkor megadott adatok helyességéért és valódiságáért az adatok kitöltője felel. Amennyiben a Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Vevő az Eladó felé.

7.2. A Fotosworkshopok.hu jogai és kötelezettségei

7.2.1. A Fotosworkshopok.hu garantálja, hogy a Vevő az általa megvásárolt, vagy foglalóval lefoglalt képzéseken, workshopokon vagy előadásokon a képzés kiírt időpontjában részt vehet.

7.2.2. Amennyiben az adott képzés, előadás vagy workshop a megadott időben a csoport hiányos létszáma, vagy egyéb vis major helyzet miatt nem kerül megrendezésre, úgy a Fotoswokshopok.hu biztosítja a pótalkalmon való részvétel lehetőségét.

7.2.3. Amennyiben a Vevő nem él a pótalkalmon való részvétel lehetőségével, úgy az általa befizetett díjat teljes egészében visszakaphatja.

7.2.4. Amennyiben a képzés, workshop vagy előadás az előadó döntési körében álló felelőtlen magatartása, vagy más, nem vis major típusú indok miatt nem kerül magatartásra, úgy a Vevő a foglaló összegének kétszeresére formálhat jogot.

7.2.5. A képzés, workshop vagy előadás elmaradásáról a Fotosworkshopok.hu a Vevőt vis major indok esetén a lehető leghamarabb, egyéb esetben legalább a képzés tervezett indulása előtt 72 órával értesíti.

7.2.6. Egy adott képzés, workshop vagy előadás tematikai változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai – a workshop alapvető témájának megtartása mellett - nem minősülnek a Szerződés módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

7.2.7. Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fotosworkshopok.hu jogosult az ésszerűség keretei között módosításokat végrehajtani egy előadás, workshop vagy képzés tematikájában.

7.2.8. A képzés, workshop vagy előadás tematikájának módosítását megelőzően a Fotosworkshopok.hu tájékoztatja a Felhasználót a módosítás jellemzőiről, így arról, hogy a módosítás a Szolgáltatás mely részét érinti, valamint a módosítás idejéről is.

7.2.9. A Fotosworkshopok.hu jogosult a Szolgáltatásokból különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat meghatározni, vagy bármely későbbi időpontban bevezetni.

7.2.10. A különböző csomagok tekintetében, a Felhasználó saját választása szerint, az aktuálisan elérhető tartalomnak megfelelően vásárolhat. Az aktuálisan elérhető csomagok leírását, tartalmát, elérhetőségi idejét, valamint az esetleges meghatározott csomagok terjedelmét, az Egyedi Feltételek tartalmazzák.

7.2.11. A Fotosworkshopok.hu törekszik arra, hogy előadóinak körébe bizonyítottan hiteles és szakképzett személyeket válasszon, ugyanakkor az elhangzó tények, vélemények megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, tudományos megalapozottságáért felelősséget nem vállal.

7.3. A Vevő jogai és kötelezettségei

7.3.1. A Vevő a foglaló befizetésével, vagy a megvásárolt képzés teljes díjának elutalásával vállalja, hogy a megvásárolt képzésen részt vesz.

7.3.2. Amennyiben a Vevő egy adott képzésen, vagy több alkalmas képzés esetén a képzés bármely alkalmán nem tud részt venni, vállalja, hogy a lehető leghamarabb értesíti arról a Fotosworkshopok.hu-t.

7.3.3. Hiányzás esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy a Fotosworkshopok.hu nem minden esetben tud pótlási lehetőséget biztosítani.

7.3.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy több alkalmas képzés megkezdésekor valamely alkalmon való hiányzás esetén akkor sem élhet a pénzvisszafizetés igényével, ha a Fotosworkshopok.hu pótlási lehetőséget nem tud biztosítani. Ez alól kivételt képezhet a hivatalos irattal igazolható, hirtelen felmerülő betegség vagy egyéb más, igazolhatóan vis major indokkal való hiányzás.

7.3.5. A Vevőt megilleti a szakmai normákon belül elvárható magas színvonalú oktatás, az Egyedi Feltételekben megfogalmazott egyéb tartalmak rendelkezésre állása, külső együttműködő partnerek részvétele. (mint például profi modell, profi sminkes)

7.3.6. Amennyiben a Résztvevő egy adott szolgáltatást jogi személyként kíván igénybe venni, úgy arról előzetes bejelentési kötelezettsége van. Utólagosan nem áll a Fotosworkshopok.hu módjában jogi személynek szóló számla kiállítása.

7.3.7. A Vevő az Egyedi Feltételekben meghatározott díj ellenében elajándékozhatja a Szolgáltatáson való részvétel jogát.

7.3.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megtagadására, illetve az ajándék visszakövetelésére irányuló jogát a Fotosworkshopok.hu-val szemben nem gyakorolhatja, az kizárólag a megajándékozott harmadik személlyel szemben illeti meg.

7.3.9. A megajándékozott az ajándék elfogadásával maga is Résztvevővé válik. Az ajándék elfogadásának minősül, amennyiben a megajándékozott szóban vagy írásban részvételi szándékát megerősíti.

7.3.10. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni.

7.3.11. Felhasználó kezességet vállal továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik.

7.3.12. A Vevő jogosult bármely időpontban a regisztrált felhasználói fiókját törölni, a Szerződés felmondására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett. A Fotosworkshopok.hu a törlésre vonatkozó kérelemnek 8 munkanapon belül eleget tesz.

7.4. A képzésekhez, workshopokhoz, előadásokhoz kapcsolódó jogi nyilatkozat

7.4.1. A Fotosworkshopok.hu (Bodogan Foto Kft.) akkreditált, felnőttképzési intézmény. Nyilvántartási szám: B/2020/005572

7.4.2. A Vevő a képzésen való részvétel megkezdése előtt a képzés helyszínén felnőttképzési szerződést kap készhez, melynek kitöltése és aláírása a képzésen való részvétel feltétele.

7.4.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a képzések, workshopok, előadások tartalmát képező tananyagok, előadások tartalma kizárólag az adott előadó szubjektív véleményét tükrözi.

7.4.4. A Fotosworkshopok.hu által kiállított bármely oklevél, igazolás, vagy hasonló dokumentum, nem minősül szakmai tudást, képzettséget igazoló hivatalos okiratnak.

7.4.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előadásokban, workshopokon, képzéseken elhangzó tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért a tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – a Fotosworkshopok.hu a felelősségét – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel sem a Közreműködő, sem harmadik személy irányába nem tartozik.

7.4.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Fotosworkshopok.hu által szervezett képzések előadásairól hang és képi anyag felvétel készítése szigorúan tilos.

7.4.7. A fotós gyakorlatok során készült képek magáncélú felhasználása abban az esetben lehetséges, ha ahhoz a workshop vagy képzés vezetője és a képen szereplő modell együttesen hozzájárul. Egyértelmű hozzájárulás hiányában az ilyen módon készült képek felhasználása szigorúan tilos.

7.5. A szolgáltatások ára

7.5.1. A honlapon feltüntetett árak forintban értendők.

7.5.2. A szolgáltatások esetén az árak alanyi Áfa mentesek.

7.5.3- Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

7.5.4. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett egy Szolgáltatásra vagy Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el a Szolgáltató.

7.6. Díjak és fizetési feltételek

7.6.1. A Szolgáltatások díjait a Vevő a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint a Szerződés, különösen az Egyedi Feltételek feltételeinek megfelelően tudja megfizetni.

7.6.2. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

7.6.3. A teljes díjat vagy a foglalót a Vevő választása szerint, de a Szerződés megkötésével egy időben szükséges megfizetni.

7.6.4. Foglaló fizetése esetén a szolgáltatás fennmaradó díját legkésőbb a képzés kezdetekor kell megtéríteni.

7.6.5. A szolgáltatások díjának megfizetésére előre utalással, készpénzben és SimplePay-en keresztüli bankkártyás fizetéssel van lehetőség.

7.6.6. Előre utalás esetén a szolgáltatás díját a Vevő az alábbi bankszámlára térítheti meg:

Név: Bodogán Fotó Kft. 

Bankszámlaszám: 18203033-06042360-40010017

7.6.7. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó a bankkártyás fizetéshez alkalmazott felületre történő átirányítást követően, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, köteles megadni, bankkártya számát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a kártyatulajdonos nevét.

7.6.8. A fizetés során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik.

7.6.9. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

7.6.10. A bankkártyaadatokhoz sem a Fotosworkshopok.hu, sem a SimplePay nem fér hozzá.

7.6.11. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Bodogán Fotó Kft adatkezelő által a Fotosworkshopok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: teljes név, bankszámla szám, vásárlás adatai. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7.7. Jogtalan részvétel

7.7.1. A Szolgáltatáson belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve.

7.7.2. A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő legyen.

7.7.3. A Fotosworkshopok.hu bármely szolgáltatása esetén megtagadhatja a részvételt abban az esetben, ha:

a) indokoltan feltételezhető, hogy a résztvevő a szolgáltatás igénybevétele közben módosult tudatállapotban van,

b) indokoltan feltételezhető, hogy a résztvevő viselkedésével, megnyilvánulásaival zavarja a többi résztvevőt vagy a Fotosworkshopok.hu együttműködőit, előadóit, és felszólítás után sem változtat viselkedésén,

c) indokoltan feltételezhető, hogy a résztvevő a képzés díját nem tudja, vagy nem hajlandó megfizetni,

d) indokoltan feltételezhető, hogy a résztvevő olyan üzleti titoknak minősülő információk birtokába szeretne jutni, melyet a konkurencia számára anyagi ellenszolgáltatásért, vagy egyéb juttatásért eladhat, így befolyásolva a korrekt piaci versenyt.

7.7.4. A Fotosworkshopok.hu kizárhatja vásárlóinak köréből mindazon személyeket, akik korábban a 7.2.11. pont szerinti vétség valamelyikét elkövették, vagy egyéb más, a vállalkozásra, annak jó hírnevére, vagy az abban, vagy azzal együtt dolgozó személyekre, más résztvevőkre negatívan ható cselekedetet követtek el és/vagy egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegték a Szerződést.

7.8. Elállási jog

7.8.1. A Vevőnek jogában áll a Fotosworkshopok.hu bármely, még nem igénybe vett szolgáltatásának megvásárlása esetén elállási jogot gyakorolni, az alábbi feltételekkel:

a) legkésőbb 7 naptári nappal a megvásárolt szolgáltatás kezdete előtt a Vevő a vásárlástól elállhat, és a teljes általa befizetett összeg visszatérítésére igényt tarthat olyan módon, mint ahogyan a díjat megfizette.

b) a szolgáltatás kezdete előtt 7 naptári napon belül, legkésőbb a szolgáltatás kezdete előtt 72 órával való elállás esetén a Vevő a szolgáltatástól elállhat, azonban a foglaló összegének visszatérítésére ebben az időintervallumban már nem formálhat igényt. Amennyiben kifizette a teljes díjat, úgy a foglalón túli díj visszafizetésére igényt formálhat.

c) a szolgáltatás kezdete előtti 72 órában a Vevő a részvételtől elállhat, de ebben az időintervallumban már pénzvisszafizetésre nem formálhat jogot.

d) több alkalmas képzések esetében a képzés első alkalmán a Vevőnek meg kell térítenie a képzés teljes díját, és annak visszafizetésére hiányzás esetén sem formálhat jogot. Amennyiben a képzés valamely alkalmán nem tud részt venni, úgy az Eladó igyekszik számára pótlási lehetőséget biztosítani másik, azonos tematikájú csoportban, de az Eladó a pótlás lehetőségét garantálni nem tudja.

e) Amennyiben a hiányzás oka váratlanul felmerülő betegség, vagy egyéb vis major helyzet, és a Vevő ezt hivatalos okirattal igazolni tudja, úgy a fenti időkorlátok figyelembevétele nélkül díj visszafizetési igénnyel élhet az ez okon igénybe nem vett szolgáltatások mértékéig.

7.8.2. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően nem gyakorolhatja a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, a Szolgáltatás tekintetében.

 

8. Ajándékutalvány vásárlás

8.1. A Vevőnek módjában áll a Fotosworkshopok.hu szolgáltatásaira és termékeire vonatkozóan ajándékutalványt vásárolni.

8.2. Az ajándékutalvány összegkeretét a Vevő egyedileg határozza meg, annak árát a kiválasztott összegnek megfelelő díjban téríti meg.

8.3. Az Eladó az ajándékutalvány felhasználását egyedi, az utalvány díjkeretének mértékéig felhasználható kuponkód formájában biztosítja.

8.4. Az ajándékutalvány annak függvényében, hogy az termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, az adott kör ÁSZF-ben meghatározott fizetési módjaival téríthető meg.

8.5. Az ajándékutalvány beváltási időkerete a megvásárlástól számított 1 év.

8.6. Amennyiben a megajándékozott az ajándékutalvány felhasználási jogával nem él, úgy a Vevő a Fotosworkshopok.hu-tól pénzvisszafizetési igénnyel nem élhet.

 

9. Termékszavatosság, Jótállás

9.1. A megrendelt Szolgáltatás hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Ptk., valamint 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján szavatossági igényt érvényesíthet a Fotosworkshopok.hu-val szemben, mely igényeit a Fotosworkshopok.hu számára szükséges jeleznie az info@fotosworkshopok.hu e-mail címen. 

9.2. A szavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás Szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Fotosworkshopok.hu számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy a szerződést megszüntetheti. Az fogyasztónak minősülő Felhasználó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a Szerződést megszüntetni, ha:

a) a kijavítást vagy kicserélést a Fotosworkshopok.hu nem vállalta, vagy nem tudta elvégezni,

b) a Felhasználó kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt,

c) a Fotosworkshopok.hu a Felhasználó kijavítási, illetve kicserélési igénye ellenére a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét a Felhasználó számára okozott jelentős érdeksérelem nélkül, ésszerű határidőben, térítésmentesen biztosítani nem tudta,

d) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Fotosworkshopok.hu megkísérelte az áru vagy szolgáltatás szerződésszerűvé tételét;

e) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a Szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

f) a Fotosworkshopok.hu nem vállalta a Szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az Árut vagy a Szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

9.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Fotosworkshopok.hu megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

9.4. Az ellenszolgáltatás leszállítása esetén a leszállítás mértéke akkor tekintendő arányosnak, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével. Ha a Szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

9.5. Ha a Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva jogszerűen szünteti meg a Szerződést a Fotosworkshopok.hu visszatéríti a fogyasztó Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a Szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a Felhasználó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a Szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a Szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

9.6. Ha a Felhasználó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Fotosworkshopok.hu haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül teljesíti visszatérítési kötelezettségét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához a Vevő kifejezett belegyezését adta.

9.7. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. 

9.8. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen vagy a felhasználást célja tekintetében nem befolyásoló hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Fotosworkshopok.hu adott okot.

9.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Fotosworkshopok.hu-t terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

9.10. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. 

9.11. Fogyasztó Felhasználó esetén a teljesítéstől számított 1 éven belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 1 év leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ha a Szerződés a Szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik a Fotosworkshopok.hu-t terheli annak bizonyítása, hogy a Szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett Szolgáltatás a Szolgáltatás Szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

9.12. Amennyiben a Vevő bármely Szolgáltatás teljesítésében hibát észlel köteles együttműködni a Fotosworkshopok.hu-val annak érdekében, hogy a Fotosworkshopok.hu - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Felhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Felhasználó digitális környezete.

9.13. Ha a Felhasználó nem tesz eleget a jelen pont szerinti együttműködési kötelezettségének, őt terheli annak bizonyítása, hogy a Szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett Digitális áru vagy Szolgáltatás, a Szolgáltatás Szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

 

10. Eljárás hibás ár esetén

10.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

a) 0 Ft-os ár,

b) kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru, Szolgáltatás).

10.2. Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja az Áru vagy szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy szolgáltatást, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

11. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Személyes panasztétel

11.1.1. A fogyasztó az Áruval és Szolgáltatással kapcsolatban, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

11.1.2. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru vagy szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

11.1.3. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vállalkozás köteles a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg a panasz felvételének jegyzőkönyvét megküldeni.

11.1.4. Az írásbeli panaszt a vállalkozás- ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

11.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Vevő neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

11.1.6. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

11.1.7. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

11.1.8. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

11.2. Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

11.3. Bírósági eljárás

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

11.4. Békéltető testületi eljárás

11.4.1. A Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással előzetesen közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

11.4.2. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

11.4.3. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség(„meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosí

Ne maradj le az új tartalmainkról és az
induló workshopokról!
Iratkozz fel a hírlevélre!
Sikeresen feliratkoztál hírlevelünkre!
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.fotosworkshopok.hu honlapot - a továbbiakban: Honlap - látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a www.fotosworkshopok.hu honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.